THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
 
THÔNG BÁO KHOA CẦU ĐƯỜNG
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ KHOA CẦU ĐƯỜNG [10/4/]

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG

KHOA CẦU ĐƯỜNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHÂN CÔNG

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ tKHOA CẦU ĐƯỜNG

 

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-ĐHXDMT ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc thành lập khoa Cầu đường Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của khoa Cầu đường do Nhà trường giao, khoa Cầu đường đã họp và thống nhất phân công trách nhiệm quản lý như sau:

I. Trưởng khoa: ThS. Đinh Văn Vinh

- Sinh hoạt ở bộ môn Cầu và Công trình ngầm.

- Phụ trách bộ môn Đường ô tô và Đường đô thị.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên thuộc khoa quản lý.

- Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của khoa Cầu đường dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các vấn đề:

1. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo thuộc khoa quản lý;

2. Xây dựng chương trình đào tạo, chủ trì tổ chức quá trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông;

3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

4. Quản lý cán bộ, giảng viên theo phân cấp của Hiệu trưởng;

5. Tổ chức biên soạn chương trình do Hiệu trưởng giao;

6. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa.

II. Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Hải

- Sinh hoạt ở bộ môn Địa kỹ thuật.

- Phụ trách bộ môn Địa kỹ thuật.

- Thay mặt Trưởng khoa điều hành và giải quyết các công việc của khoa khi Trưởng khoa đi công tác vắng.

- Giúp Trưởng khoa trực tiếp quản lý, chỉ đạo các vấn đề:

1. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

2. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

3. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ thuộc khoa đảm nhận;

4. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

5. Tổ chức biên soạn giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao;

6. Chỉ đạo hoạt động của Câu lạc bộ Kỹ thuật Xây dựng Cầu đường, Ban biên tập trang Web khoa;

7. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

III. Phó trưởng khoa: ThS. Phạm Trung Nguyên

- Sinh hoạt ở bộ môn Cầu và Công trình ngầm.

- Phụ trách bộ môn Cầu và Công trình ngầm.

- Giúp Trưởng khoa trực tiếp quản lý, chỉ đạo các vấn đề:

1. Tổ chức thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp bao gồm: chuẩn bị đề cương thực tập, phổ biến đề cương, hướng dẫn thực tập, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng kết thực tập;

2. Công tác giáo viên cố vấn, công tác sinh viên: quản lý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá điểm của sinh viên; phối hợp với các đơn vị làm các thủ tục khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với sinh viên do khoa quản lý;

3. Tổ chức tham quan thực tế, học tập ngoại khoá;

4. Hoạt động văn hóa, thể thao; công tác xã hội, từ thiện; bảo vệ môi trường;

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học;

6. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của khoa; đề xuất bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học do khoa quản lý;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

 

IV. Trưởng các Bộ môn trực thuộc khoa

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về chất lượng giảng dạy của các giảng viên trong bộ môn phụ trách.

- Quản lý và điều hành hoạt động của bộ môn dưới sự chỉ đạo của Ban chủ nhiệm khoa.

            - Nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa do  bộ môn quản lý;

2. Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng nhà trường giao;

3. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

4. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa  học và công nghệ theo kế hoạch của trường và của khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội;

5. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;

6. Quản lý giảng viên thuộc bộ môn;

7. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của giảng viên, của bộ môn, của khoa và của trường theo yêu cầu của Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa;

8. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.

V. Thư ký khoa: Nguyễn Thị Thu Hường

- Sinh hoạt ở bộ môn Cầu và Công trình ngầm.

- Thực hiện công tác hành chính giúp trưởng khoa để quản lý và điều hành các hoạt động của khoa.

- Nhiệm vụ cụ thể:

1. Trực văn phòng khoa, quản lý tài sản của văn phòng khoa theo quy định của Trường và của khoa;

2. Đảm bảo yêu cầu thông tin liên lạc, giao tiếp và tổ chức sắp xếp công việc hằng ngày nhằm hỗ trợ, phục vụ cho hoạt động của khoa và của Ban chủ nhiệm khoa;

3. Hỗ trợ Ban chủ nhiệm khoa chuẩn bị các báo cáo, công văn và các giấy tờ khác của khoa;

4. Chuẩn bị các cuộc họp của khoa và làm biên bản các cuộc họp khoa;

5. Tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên gửi cho phòng Quản lý Đào tạo, phòng Công tác HSSV theo quy định của Nhà trường;

6. Tổng hợp, theo dõi tình hình sĩ số sinh viên thực tế tại các lớp hàng tuần;

7. Kiểm tra điểm các học kỳ của sinh viên sắp ra trường, thông báo cho sinh viên và tổng hợp điểm sai để chỉnh sửa;

8. Lập kế hoạch cho sinh viên đăng ký môn học cải thiện;

9. Lên danh sách tổng hợp điểm các học kỳ để xét cho phép làm khóa luận, luận văn tốt nghiệp đối với sinh viên năm cuối;

10. Trực tiếp liên hệ với các phòng chức năng để điều chỉnh kết quả học tập, rèn luyện, danh sách sinh viên nợ học phí…của sinh viên thuộc khoa quản lý;

11. Thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ liên quan đến chương trình đào tạo, đề cương chi tiết, đề thi và các quyết định tạm dừng học, thôi học, học lại, khen thưởng, kỷ luật và hồ sơ sinh viên tốt nghiệp.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

VI. Trợ lý giáo vụ khoa: Lương Thị Bích

- Sinh hoạt ở bộ môn Đường ô tô và Đường đô thị.

- Tham mưu giúp Ban chủ nhiệm khoa quản lý và điều hành các hoạt động của khoa, là cầu nối giữa Nhà trường, khoa với sinh viên.

- Nhiệm vụ cụ thể:

1. Tham mưu cho Ban chủ nhiệm khoa theo dõi tình hình thực hiện nề nếp, kế hoạch dạy và học cho tất cả các hệ, bậc đào tạo của khoa;

2. Tham mưu cho Ban chủ nhiệm khoa đề nghị Nhà trường mời giảng viên thỉnh giảng trong và ngoài trường tham gia giảng các môn học khoa quản lý;

3. Tham mưu cho Ban chủ nhiệm khoa về danh sách và bố trí cán bộ coi thi kết thúc học phần (khi khoa được giao nhiệm vụ);

4. Lập kế hoạch thực hành, thực tập, thực tế trong năm học cho sinh viên các lớp thuộc khoa quản lý;

5. Tham gia xét tạm dừng học, buộc thôi học, vào học lại đối với sinh viên của các lớp thuộc khoa quản lý;

6. Tham mưu cho Ban chủ nhiệm khoa tổ chức cho giảng viên đăng ký đề tài hướng dẫn và SV đăng ký đề tài NCKH để thực hiện;

7. Tham mưu cho Ban chủ nhiệm khoa tham gia tổ chức báo cáo bảo vệ đề tài tốt nghiệp (công văn thành lập hội đồng, mượn phòng, máy chiếu, chuẩn bị hồ sơ cho hội đồng);

8. Tham mưu cho Ban chủ nhiệm khoa tham gia tổ chức thi tốt nghiệp (công văn thành lập hội đồng, mượn phòng, chuẩn bị hồ sơ cho hội đồng);

9. Giúp Ban chủ nhiệm khoa theo dõi nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên trong khoa;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

VII. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Kỹ thuật Xây dựng Cầu đường

- Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ:

Cao Thanh Chương,                              Chủ nhiệm Câu lạc bộ;

Nguyễn Đắc Thông,                               Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ;

Nguyễn Quốc Huy,                                Ủy viên;

Nguyễn Thanh Vũ,                                 Ủy viên;

Nguyễn Sĩ Vinh,                                    Ủy viên;

Lê Quang Sơn,                                      Ủy viên.

- Chịu trách nhiệm trước Ban chủ nhiệm khoa về chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ.

- Nhiệm vụ cụ thể:

1. Xây dựng Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ;

2. Xây dựng chương trình, lên kế hoạch và tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ, định kỳ tối thiểu 1 lần/năm;

3. Thường xuyên thay đổi nội dung và hình thức trong các buổi sinh hoạt nhằm lôi cuốn sinh viên tham gia.

VIII. Ban biên tập trang Web khoa

- Ban biên tập trang Web:               

Lê Đức Quân,                            Trưởng ban;

Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên;

Nguyễn Đắc Thông,                   Ủy viên;

Nguyễn Sĩ Vinh,                        Ủy viên;

Lê Quang Sơn,                          Ủy viên;

Nguyễn Ngọc Lượng                 Ủy viên.

- Chịu trách nhiệm trước Ban chủ nhiệm khoa về nội dung và hình thức của các bài đăng trên trang web khoa.

- Nhiệm vụ cụ thể:

1. Thường xuyên cập nhật thông tin về khoa khi có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự,…;

2. Kịp thời cập nhật thông tin về các hoạt động của khoa;

3. Cập nhật các thông tin liên quan đến ngành nghề: thông tin về các dự án, công nghệ thi công, vật liệu mới,…;

4. Cổng thông tin kết nối Khoa với cựu sinh viên, Khoa với Doanh nghiệp, Doanh nghiệp với cựu sinh viên và sinh viên về các thông tin liên quan đến ngành nghề, dự án, tuyển dụng,…;

5. Nghiên cứu xây dựng chương trình quảng bá hình ảnh của Khoa trên mạng Internet.

 

 

 

Tuy Hòa, ngày    tháng 9 năm 2017

TM. KHOA CẦU ĐƯỜNG

TRƯỞNG KHOA

 (Đã ký)

ThS. Đinh Văn Vinh

 

Thu Hường.

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 9
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn